Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Mogą Państwo się z nami skontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Na stronie nie ma wyszukiwarki ani mapy strony.

Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2021-09-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Elżbieta Bilkiewicz
E-mail: ebil@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617 27 59

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
    w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Administracyjny WGGIOŚ AGH

Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: jrp@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-32-54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Reymonta 23. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (12 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu głównym, na wysokim parterze, znajduje się portiernia.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście na poziomie -1, znajdujące się od strony ul. Reymonta, do którego można się dostać za pomocą podjazdu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Z korytarza znajdującego się na poziomie -1 można dostać się do laboratorium znajdującego się na pierwszym piętrze wykorzystując windę.

Przy wjeździe na teren przed budynkiem D-8 zainstalowany jest domofon w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością dostaną się do portierni wykorzystując wejście boczne i windę.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów.

Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek wyposażony jest w 3 wewnętrzne windy osobowe:

  • Jedna, znajdująca się w pobliżu wejścia od ul. Reymonta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu -1 do 8. piętra (P, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
  • Dwie niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 90×90 cm, wejście o szerokości 73 cm

Winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na każdej kondygnacji.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przed głównym wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 23. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika portierni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się
z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30